Etický kódex o výžive

od Naty

Odbornosť na prvom mieste

Výživa má vplyv na náš organizmus a teda aj na naše zdravie. Je preto dôležité, aké služby a informácie o výžive sa ľudom poskytujú. Klienti či pacienti by mali dostávať pravdivé a objektívne informácie, ktoré vedú k zlepšeniu zdravotného stavu a nie sú hazardom so zdravím.  Každý profesionál si toto uvedomuje a preto etický kódex dodržiava. Nechajte si poradiť od najlepších a vyberajte si kvalitných poskytovateľov výživového poradenstva. Jedná sa predsa o vaše zdravie! 

Medzinárodný etický kódex

Nutriční terapeuti/špecialisti pracujú riadne a poctivo na zlepšení výživy sveta tak, že:

 • Sú kompetentní, objektívni a čestní vo výkone svojho povolania
 • Rešpektujú všetky osoby a ich potreby
 • Spolupracujú s ostatnými
 • Usilujú o pozitívne výsledky vo výžive osôb
 • Nespôsobujú akékoľvek ujmy
 • Dodržujú štandardy správnej praxe vo výžive a dietológii

Medzinárodný kódex správnej praxe

Poskytovanie služieb a uplatňovanie znalostí

 • Poskytujú vysoko kvalitné a nákladovo efektívne služby vo výžive a dietológii
 • Poskytujú služby založené na očakávaní a potrebách komunity alebo klienta
 • Odpovedajúcim spôsobom používajú znalosti z oblasti výživy a dietológie a uplatňujú ju aj  v ďalších oblastiach zdravotnej a sociálnej starostlivosti
 • Spolupracujú s odborníkmi s cieľom začleniť výživu a dietológiu do celkovej starostlivosti služieb bez ohľadu na okolnosti
 • Pracujú s klientami a ostatnými účastníkmi poskytovaných služieb ako s partnermi

Rozvoj praxe a aplikácia výskumu

 • Interpretujú, aplikujú a podieľajú sa alebo navrhujú výskum s cieľom skvalitniť prax
 • Rozvíjajú svoje znalosti
 • Majú hlboké vedecké poznatky o potravinách a výžive človeka
 • Rozvíjajú prax založenú na vedeckých dôkazoch

Komunikácia

 • Efektívne komunikujú prostredníctvom vzdelávania vo výžive, odborných stážach a vytváraním smerníc a programov
 • Obhajujú výživu v dietológii, zmiernenie hladu a hodnotu služieb
 • Presadzujú a podporujú profesiu Nutričný terapeut/ špecialista

Kvalita v praxi

 • Systematicky hodnotia kvalitu praxe a následne prax upravujú na základe tejto spätnej väzby
 • Usilujú o trvalé zlepšovanie praxe a služieb
 • Trvalo udržujú praktické schopnosti

Udržovanie schopností a odborná zodpovednosť

 • Sú si vedomí zodpovednosti voči verejnosti
 • Prijímajú zodpovednosť za zaistenie súladu praxe s legislatívnymi požiadavkami
 • Trvalo udržujú praktické schopnosti vlastnej zodpovednosti za celoživotné vzdelávanie a zapojenie sa do vlastného rozvoja

Schválené Medzinárodnou konfederáciou asociácie nutričných terapeutov (ICDA)

Prijaté Európskou federáciou asociácie nutričných terapeutov (EFAD) v septembri 2008

Znenie kódexov prevzaté a preložené od Českej asociácie nutričných terapeutov (ČANT). 

Mohlo by sa vám pačiť

Ako kvalifikovaná nutričná terapeutka ponúkam konzultácie v oblasti stravovania so zameraním na redukciu hmotnosti alebo pre pacientov s diagnózou. Ako potravinová technologička sa zaoberám konzultačnou činnosťou a vývojom potravinárskych produktov. 

Užitočné odkazy

Sociálne médiá

Najnovšie Články